gototopgototop
/**/

Судьба Сертификата акций при дематериализации акций

 

Общее собрание — высший орган акционерного общества, и оно принимает решение по всем вопросам жизнедеятельности акционерного общества, и оно решает порядок изъятия сертификатов акций.

Но никто у акционеров акции не отбирает. Сертификат акции всего лишь документ, который подтверждает право собственности акционера. Эти ценные бумаги, которые принадлежат акционеру, учитываются в Реестре акционеров. Этот реестр как велся, так и будет вестись, только в другой системе учета. Причем двумя профессиональными участниками фондового рынка: один из них депозитарий (их у нас в стране всего лишь два: Национальный депозитарий Украины и Всеукраинский депозитарий ценных бумаг), а второй и основной участник — это хранитель ценных бумаг.

Это никаким образом не повлияет на имущественные права акционеров. При процедуре дематериализации ни один акционер, ни одной акции не потеряет. Все счета в хранителе, согласно нормативным документам.

В стране их около четырехсот. Акционер может и сам открыть счет в ценных бумагах в любом хранителе, но тогда платить за поддержание счета в ценных бумагах будет тоже сам акционер. После этого акционеру нужно написать заявление хранителю и ему бесплатно пришлют выписку со счета, которая будет являться подтверждением права собственности на его ценные бумаги. В этой выписке будет перечислено все то же самое, что и в сертификате: фамилия, адрес, будет указан эмитент, акциями которого он владеет, с его реквизитами и самое главное — количество акций и их номинальная стоимость. И уже в этой депозитарной системе учета вот эта выписка будет являться документом, подтверждающим право собственности на ценные бумаги.

 

Порядок вилучення сертифікатів акцій:

Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Такі сертифікати підлягають вилученню та знищенню.

Сертифікати акцій Товариства підлягають вилученню у такому порядку:

  • Товариство до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій;
  • акціонери Товариства протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов’язані повернути Товариству всі сертифікати акцій шляхом надання сертифікату акцій або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства;
  • починаючи з дати депонування глобального сертифіката Товариство, за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов’язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій Товариства, а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;
  • при наданні особою сертифіката акцій безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій, така особа зобов’язана пред’явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій, а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій зобов’язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій. Акт приймання-передавання сертифіката акцій складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій. У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій, відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;
  • при наданні особою сертифіката шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій, відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій, зобов’язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій.

Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів здійснюється у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених сертифікатів цінних паперів, який має містити інформацію щодо індивідуальних ознак знищених сертифікатів (серії, номера, наскрізного номера). Знищення сертифікатів цінних паперів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником емітента.

Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.


 

НА ЗАМІТКУ

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВАМ

- Підготовка та розкриття річної (особливої) інформації емітентами.

- Приведення діяльності АО у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства".

- Реорганізація Акціонерного товариства.

- Аудит і Оцінка акцій при емісії.

Alex Popov

Реклама

Rambler's Top100 kdvor.net.ua dompola.ox.net.ua

Copyright © 2004-2020. All rights reserved.